Deklaracja dostępności Pałacu Młodzieży w Gdańsku

Pałac Młodzieży w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Barwicka i Katarzyna Koper: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl
 • Telefon: (58) 301-40-09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Ogarnej 56

Dojazd 

Do siedziby Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej 56 można dojechać liniami tramwajowymi numer 8 i 9 - przystanek Żabi Kruk. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 112,178,186 – przystanek Żabi Kruk. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 160 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 230 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Śródmieście. Odległość od przystanku Gdańsk Śródmieście wynosi około 750 metrów. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl 

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania, a dojazd do, a także teren przed budynkiem znajduję się w strefie SOD (Strefa Ograniczonej Dostępności) dla samochodów.

Opis ogólny budynku przy ul. Ogarna
Jest jedno główne wejście do budynku dla uczestników zajęć, rodziców i interesantów, które znajduję się od strony ulicy Ogarnej. Obsługiwane jest przez pracownika placówki w ciągu dnia. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
Na parterze w prawym skrzydle znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektorów. Oprócz tego na parterze znajduje się portiernia, sala gimnastyczna, pracownie, pokój nauczycielski oraz toalety dla kobiet i mężczyzn. 
Budynek posiada dwie klatki schodowe, prowadzące na 1. i 2. piętro. Osobne klatki na 2. piętrze prowadzą do pracowni plastycznych. Na poziomie -1 znajdują się szatnie dla uczestników zajęć i pracownie.
Przystań żeglarska
Dojazd

Do Przystani Żeglarskiej Pałacu Młodzieży przy ulicy Tarcice 20 można dojechać liniami autobusowymi numer 112,166,186 – przystanek Tarcice. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 500 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Budynek SP 6
Budynek SP 7 
https://sp7.edu.gdansk.pl/pl/page/deklaracja-dostepnosci-40
Budynek 27

Budynek SP 81
https://sp81.edu.gdansk.pl/pl/page/deklaracja-dostepnosci-62 
Budynek IX LO
https://zso1.edu.gdansk.pl/pl/page/deklaracja-dostepnosci-37 
Budynek CKZiU nr 1

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia