Cele programu:

 1. upowszechnienie edukacji kulturalnej wśród młodych Gdańszczan,
 2. udział dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym Gdańska,
 3. wykształcenie świadomego odbiorcy kultury i sztuki,
 4. stworzenie możliwości realizowania się uczniów na polu kultury,
 5. upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Gdańska.

 

Przewidywane rezultaty i efekty działań:

 • integracja szkolnych środowisk kulturalnych wokół wspólnego programu edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży,
 • wzbogacenie oferty dydaktycznej gdańskich szkół o program edukacji kulturalnej,
 • przygotowanie młodego mieszkańca Gdańska do kontaktu ze sztuką oraz czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także możliwość prezentacji oraz konfrontacji własnych osiągnięć artystycznych na forum szkolnym, a także scenach profesjonalnych,
 • wzbogacenie działań w sferze profilaktyki uzależnień, zmniejszenie zagrożenia zachowaniami nieakceptowanymi społecznie,
 • realizacja strategii Miasta Gdańska.

 

Gdański Program Edukacji Kulturalnej współtworzą:

 • koordynator programu – Joanna Kowalska, pracownik Pałacu Młodzieży,
 • szkolni/przedszkolni liderzy edukacji kulturalnej – nauczyciele szkół, którzy zgłosili się do udziału w programie,
 • partnerzy programu, w tym instytucje i placówki kultury, organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne i uczelnie wyższe, i inne podmioty zaangażowane w działania na rzecz kultury (lokalne i ogólnopolskie).


 

Kontakt:
Koordynator GPEK - Joanna Kowalska
Siedziba:
Pałac Młodzieży w Gdańsku
ul. Ogarna 56
80-826 Gdańsk
tel./fax: (058) 301 40 09 lub 301 60 07; 601 450 707
Pokój nr 9