Pałac Młodzieży w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 27 sierpnia 2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 18 września 2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 w takim zakresie jak:

 • postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, brak pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji, część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących).

Wyłączenia

Wyłączeniem objęte są filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, gdyż przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 16 października 2020 r.
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 15 marca 2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Karol Majewski i Beata Minkowska (tel.: 58 301 40 09, e-mail: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl). Każdy ma prawo do:

 • zgłaszania uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłaszania żądań zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-801 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Ogarnej 56

Dojazd

Do siedziby Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej 56 można dojechać liniami tramwajowymi numer 8 i 9, wysiadając na przystanku Żabi Kruk. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 112, 166, 138, 178, 186, wysiadając na przystanku Żabi Kruk. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 160 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 230 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl. Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – należy wysiąć na stacji Gdańsk Śródmieście. Odległość od przystanku Gdańsk Śródmieście wynosi około 750 metrów. Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy kolei są dostępne na stronie https://www.skm.pkp.pl. Wokół siedziby obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania, a dojazd do budynku, a także teren przed budynkiem znajduje się w Strefie Ograniczonej Dostępności dla samochodów.

Opis ogólny budynku

W budynku jest jedno główne wejście do budynku dla uczestników zajęć, rodziców i interesantów, które znajduję się od strony ul. Ogarnej. Obsługiwane jest przez pracownika placówki w ciągu dnia. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na parterze w prawym skrzydle znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet wicedyrektorów. Oprócz tego na parterze znajduje się portiernia, sala gimnastyczna, pracownie, pokój nauczycielski oraz toalety dla kobiet i mężczyzn. Budynek posiada dwie klatki schodowe, prowadzące na 1. i 2. piętro. Osobne klatki na 2. piętrze prowadzą do pracowni plastycznych. Na poziomie -1 znajdują się szatnie dla uczestników zajęć i pracownie.

Przystań żeglarska

Dojazd

Do Przystani Żeglarskiej Pałacu Młodzieży przy ul. Tarcice 17 można dojechać liniami autobusowymi numer 112, 166, 186, wysiadając na przystanku Tarcice. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 500 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Budynek Przedszkola nr 68

Deklaracja dostępności

Budynek Centrum Aktywności Lokalnej

Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej nr 7

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej nr 16

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej nr 27

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej nr 60

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej nr 81

Deklaracja dostępności

Budynek IX Liceum Ogólnokształcącego

Deklaracja dostępności

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą SMS na numer 500 105 115.