Pałac Młodzieży w Gdańsku powstał we wrześniu 1978 roku. Jako placówka wychowania pozaszkolnego posiada wieloletnie doświadczenie w twórczym organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. W 2011 roku Pałac Młodzieży otrzymał tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów” nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem nadrzędnym funkcjonowania placówki jest:

  • kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,
  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego i aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,
  • kształtowanie młodego i świadomego twórcy i odbiorcy kultury,
  • zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,
  • kształtowanie u uczestników świadomości własnych praw – praw człowieka.

Pałac Młodzieży prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe w następujących działach:

  • Dział Sztuki Wizualnej,
  • Dział Wokalno-Instrumentalny,
  • Dział Teatru, Tańca i Rytmiki,
  • Dział Nauki i Kultury,
  • Dział Rekreacji.

Osobny nurt działalności Pałacu Młodzieży stanowi organizacja różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, jak również imprez miejskich i festynów adresowanych do najbliższego środowiska.