Współczesna edukacja kulturalna nie może się ograniczać jedynie do przyswajania młodym ludziom dogmatycznej wiedzy w zakresie recepcji sztuki i twórczości artystycznej. Edukacja musi kształtować osobowość dziecka, tak aby kontakt z kulturą stawał się źródłem indywidualnych przeżyć i sposobem rozładowania emocji, rozwijać umiejętność wyrażania twórczej ekspresji poprzez język sztuki. Celem edukacji winno być takie działanie, które wywoła u młodych ludzi umiejętność aktywnego doznawania piękna i które umożliwi im kreatywny kontakt ze sztuką. Gdański Program Edukacji Kulturalnej sprzyja rozwijaniu szkoły jako miejsca realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsca rozbudzania aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej.

Odbiorcami programu są dzieci i młodzież od szóstego do osiemnastego roku życia, czyli  dzieci klas „0” w przedszkolach i szkołach oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstwawych. Każdy uczeń ma możliwość uczestnictwa w GPEK przez 12 kolejnych lat nauki w szkole.

Cele programu:

 1. upowszechnienie edukacji kulturalnej wśród młodych Gdańszczan,
 2. udział dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym Gdańska, 
 3. wykształcenie świadomego odbiorcy kultury i sztuki,
 4. stworzenie możliwości realizowania się uczniów na polu kultury,
 5. upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Gdańska.

Przewidywane rezultaty i efekty działań:

 • integracja szkolnych środowisk kulturalnych wokół wspólnego programu edukacyjnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży,
 • wzbogacenie oferty dydaktycznej gdańskich szkół o program edukacji kulturalnej,
 • przygotowanie młodego mieszkańca Gdańska do kontaktu ze sztuką oraz czynnego
  i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także możliwość prezentacji oraz konfrontacji własnych osiągnięć artystycznych na forum szkolnym, a także scenach profesjonalnych,
 • wzbogacenie działań w sferze profilaktyki uzależnień, zmniejszenie zagrożenia zachowaniami nieakceptowanymi społecznie,
 • realizacja strategii Miasta Gdańska.

Gdański Program Edukacji Kulturalnej współtworzą:

 • koordynator programu – Joanna Kowalska, pracownik Pałacu Młodzieży,
 • szkolni/przedszkolni liderzy edukacji kulturalnej – nauczyciele szkół, którzy zgłosili się do udziału w programie,
 • partnerzy programu, w tym instytucje i placówki kultury, organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne i uczelnie wyższe, i inne podmioty zaangażowane w działania na rzecz kultury (lokalne i ogólnopolskie).