Rada Rodziców w Pałacu Młodzieży

Rada rodziców to rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i rady pedagogicznej. Może także gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności Pałacu Młodzieży.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Przewodniczący RR

Aneta Krokoszyńska

2.

Wiceprzewodniczący

Magdalena Dahm

3.

Sekretarz

Anna Strojna

4.

Skarbnik

Małgorzata Piotrowicz

5.

Przewodnicząca KR

Katarzyna Wichrowska    Rada Rodziców
    przy Pałacu Młodzieży
    80-826 Gdańsk
    ul. Ogarna 56


   radarodzicow@pmgdansk.pl

    KONTO: PKO BP S.A.
    III o/Gdańsk
    49 1020 1811 0000 0602 0015 1589

    Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto RR.

    Tytuł przelewu: "imię i nazwisko dziecka, nazwa pracowni lub nazwisko nauczyciela"